Các tiêu chuẩn về khảo sát và nghiên cứu - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -

Tiêu chuẩn khảo sát (Fieldwork Standard)

              
                
                  
  • Toàn bộ Phỏng vấn viên được huấn luyện các kỹ năng: Thu thập thông tin, các yêu cầu cụ thể cho từng dự án nghiên cứu.
  • Số lượng bảng câu hỏi thực hiện của từng nhân viên được quy định cụ thể và được sự đồng ý của khách hàng.
  • Thấu hiểu về địa bàn thực hiện nghiên cứu.
  • Đội ngũ Giám sát viên nhiều kinh nghiệm.
                
                Tiêu chuẩn quản lý chất lượng (Quality Control Standard)                
                  
  • Đội ngũ kiểm soát chất lượng độc lập.
  • 25% số lượng bảng câu hỏi được kiểm tra trực tiếp tại địa bàn (đối với Nghiên cứu định lượng).
  • 100% số lượng mẫu thực hiện được kiểm tra (Đối với Nghiên cứu định tính)
                
                
Tiêu chuẩn xử lý dữ liệu (Data Processing standard)
                              
                                    
  • Nhập dữ liệu: Nhập dữ liệu 2 lần để kiểm tra.
  • Chương trình nhập dữ liệu được thiết kế và lập trình riêng cho từng dự án có kiểm soát dữ liệu ngay khi nhập vào
  • Xây dựng Quy trình làm sạch dữ liệu theo tiêu chuẩn và được thiết kế riêng cho từng đề tài.
Kiến thức thị trường | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4525)
OFFICIAL SPONSORS