2019/07 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -