1999/12 Hồ sơ - Khao sat thi truong, Nghien cuu thi truong, Khảo sát trực tuyến -